ЛОКАЦИИ НА ПЛАТФОРМИ И ПРИСТАПНИ ПАТЕКИ

Археоастрономскиот локалитет „Татиќев камен“ , познат и како Мегалитска опсерваторија „Кокино“ , се состои од неколку вештачки, во стени всечени зарамнети површини (платформи), претставени на мапата на локалитетот.

ЛОКАЦИИ НА МАРКЕРИ

Маркери Marker1 Marker2 Marker3 Marker4 Marker5 Marker6 Marker7
1. Маркер за месечината во денот на максималното отстапување во зимскиот период.
2. Маркер за летна долгоденица.
3. Маркер за месечината во денот на минималното отстапување (деклинација) во зимскиот период.
4. Маркер за пролетната и есенската рамнодневница.
5. Маркер за месечината во денот на минималното отстапување во летниот период.
6. Маркер за зимска кусоденица.
7. Маркер за месечината во денот на максималното отстапување во летниот период.
  Врати се назад